Nguồn gốc: Cao Bằng.

Đặc điểm nhận dạng: 5 cánh trắng khá bầu, ít bay. Mắt hồng tím. Mũi phớt hồng tím.

Xổ và phát hiện lần đầu: 2016.

Chủ đầu tiên: Hà Mạnh Tường.

CT5 ANH CẢ